تاريخ روز : سه شنبه 08 آذر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سيمان سپاهان(سهامي عام)

  

گزارشات تحليلي روزانه 

 

 شرایط بازار97/04/27

  

همواره در تحلیلها اشاره کردیم که شرایط بازار جهانی همبستگی مستقیمی با رونق یا رکود بازار سهام ایران داشته و خواهد داشت ودلیل این مهم نیز وزن 50 تا 60 درصدی شرکت های فعال دربازار سهام است که به صورت مستقیم صادرات محور هستند

در عین حال مهمترین مقصد صادراتیمحصولات ایرانی نیز بازار چین میباشد از این رو بررسی بازار چین و شاخص های اینبازار میتواند همواره به عنوان یک شاخص پیش نگر میتواند برای فعالان بازار سهامایران موثر واقع شود

در مقطع حاضر مباحت تنش زایی نظیرتقابل تجاری آمریکا و چین و اعمال تعرفه های سنگین واردات میتواند طبق نظرتحلیلگران بین المللی عامل کندی رشد اقتصادی  کشور هاو همچنین  ایجاد رفتار محافظه کارانه سرمایه گذاران در حوزه کامودیتیباشد که خود میتواند به تعدیل و تقلیل قیمت ها منجر شود

در عین حال سیاست های متقابل چین درمقابل آمریکا نظیر کاهش تعمدی ارزش یوآن در برابر دلار خود عاملی است برای تقویتصادرات  کالای چینی ها و تشدید عرضه کالای چینی به بازار های جهانیاست که میتواند در مقاطعی به ایجاد مازاد عرضه و ضعف تقاضا نیز منجر گردد که تحققاین امر میتواند تضعیف کننده قیمت ها تلقی شود

در سوی مقابل نکته  مهمدیگر بحث تغییر موجودی انبارها هست که عمدتا درسال 2018 شاهد افزایش میزان سطحموجودی ها میباشیم به نحوی که موجودی مس در انبارهای چین و لندن از سال 2018 بهترتیب 56 و 29 درصد افزایش یافته و این رویه در فلزاتی نظیر روی و سرب و الومینیومنیز قابل مشاهده است که نکته چندان مثبتی تلقی نمیشود در این بین افزوده شدن ظرفیتتولید های جدید در فلزاتی نظیر روی نیز میتواند در اینده به رشد موجودی ها منجرشود

  در حال حاضر مثلت ارز ، تحریم و بازارجهانی موثر بر روند بورس اوراق بهادار شده است

در حقیقت سیاست های ناهمگون ارزی دولت  ،عاملیشده است که در مقطع زمانی حاضر شرکت های صادراتی را از مزیت نرخ ارز بالا دور کردهاست  این در حالی است که تهدید تحریم و کاهش قیمت جهانی میتواندصادراتی ها را متضرر کند و این گونه تصمیمات نیز خود میتواند به عنوان یک خودتحریمی برای شرکت ها داخلی عاملی باشد برای استفاده نکردن شرکت های صادراتی ازمزیت رشد نرخ ارز ....

در مورد اهداف شاخص به خصوص به واسطهاثر گذاری نرخ ارز  نمیتوان رشد شاخص را تمام شده دانستاما احتمال کاهش ارزش سهام ها به واسطه نکات یاد شده حداقل تا محدوده 105-106 هزارواحد وجود دارد

از این جهت پیشنهاد میشود در این مقطعزمانی از معاملات عجولانه  و متعدد پرهیز کنید

آنچه مشخص است همچنان گروه صادراتمحور اعم از فلزی معدنی پتروشیمی میتواند در اولیت بازار قرار گیرد و سایر گروه هااز درجه اهمیت کمتری برخوردار خواهند بود

در حال حاضر تا اواخر تمام مجامعبرگزار خواهد شد و  2 هفته اول مرداد ماه نیز با انتشارگزارش ماهانه و سپس گزارش 3 ماهه سودو زیان شرکت ها همراه خواهد بود که خودمیتواند محرکی برای شرکت های مطرح تلقی شود

از این رو در کوتاه مدت فشار کاهش قیمتهای جهانی مهمترین عامل اثر گذار بر بازار است که میتواند شاخص را حداقل تا محدوده105 هزار واخد کاهش دهد

    تهيه و تنظيم : احمد غضنفري هرندي                                                       telegram.me/sepahanstock.